Strona g艂贸wnaPrzepisy kominiarskie

Przepisy kominiarskie

Ustawa Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku
(Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z p贸zniejszymi zmianami)

art. 571. Do zawiadomienia o zako艅czeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na u偶ytkowanie inwestor jest obowi膮zany do艂膮czy膰:
4) protoko艂y bada艅 i sprawdze艅 przewod贸w kominowych

art. 621. Obiekty budowlane powinny by膰 w czasie ich u偶ytkowania poddawane przez w艂a艣ciciela lub zarz膮dc臋:
1) okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegaj膮cej na sprawdzeniu stanu technicznego:
c) instalacji gazowych oraz przewod贸w kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
6. Kontrol臋 stanu technicznego przewod贸w kominowych o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt. 1 c), powinny przeprowadza膰:
1) Osoby posiadaj膮ce kwalifikacje mistrza kominiarskiego w rzemio艣le kominiarstwo 鈥 w odniesieniu do przewod贸w dymowych oraz grawitacyjnych przewod贸w spalinowych i wentylacyjnych
2) osoby posiadaj膮ce uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalno艣ci 鈥 w odniesieniu do przewod贸w kominowych, o kt贸rych mowa w pkt l, oraz do komin贸w przemys艂owych, komin贸w wolno stoj膮cych oraz komin贸w lub przewod贸w kominowych, w kt贸rych ci膮g kominowy jest wymuszony prac膮 urz膮dze艅 mechanicznych

art.701. W艂a艣ciciel, zarz膮dca lub u偶ytkownik obiektu budowlanego, na kt贸rym spoczywaj膮 obowi膮zki w zakresie napraw, okre艣lone w przepisach odr臋bnych lub umowach, s膮 obowi膮zani w czasie lub bezpo艣rednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci, usun膮膰 stwierdzone uszkodzenia oraz uzupe艂ni膰 braki, kt贸re mog艂yby spowodowa膰 zagro偶enie 偶ycia lub zdrowia ludzi, bezpiecze艅stwa mienia lub 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci katastrof臋 budowlan膮, po偶ar, wybuch, pora偶enie pr膮dem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Kompletny tekst ustawy:

Rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpo偶arowej budynk贸w, innych obiekt贸w budowlanych i teren贸w聽
(Dz.U.Nr 121 poz.1138 z dnia 11 lipca 2003 r.)art.70

Rozdzia艂 7
Instalacje i urz膮dzenia techniczne
搂 30.
1. W obiektach w kt贸rych odbywa si臋 proces spalania paliwa sta艂ego, ciek艂ego lub gazowego, usuwa si臋 zanieczyszczenia z przewod贸w dymowych i spalinowych.
1) od palenisk zak艂ad贸w zbiorowego 偶ywienia i us艂ug gastronomicznych 鈥 co najmniej raz w miesi膮cu, je偶eli przepisy miejscowe nie stanowi膮 inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem sta艂ym nie wymienionym w pkt 1 鈥 co najmniej cztery razy w roku;
3) od palenisk opalanych paliwem p艂ynnym i gazowym nie wymienionym w pkt 1 鈥 co najmniej dwa razy w roku.
2. W obiektach, o kt贸rych mowa w ust. 1, usuwa si臋 zanieczyszczenia z przewod贸w wentylacyjnych co najmniej raz w roku, je偶eli wi臋ksza cz臋stotliwo艣膰 nie wynika z warunk贸w u偶ytkowych.Kompletny tekst rozporz膮dzenia

Rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji
z dnia 16 sierpnia 1999r.
w sprawie warunk贸w technicznych u偶ytkowania budynk贸w mieszkalnych.
(Dz. U. Nr 74 z 1999r. poz. 836)

Rozdzia艂 7
U偶ytkowanie kana艂贸w i przewod贸w spalinowych oraz dymowych
搂25
1. Kana艂y i przewody spalinowe w okresie ich u偶ytkowania powinny zapewnia膰 mo偶liwo艣膰 odprowadzania spalin powsta艂ych w procesie spalania paliw, zgodnie z za艂o偶onymi warunkami.
2. Kana艂y i przewody dymowe powinny w okresie ich u偶ytkowania zapewnia膰 mo偶liwo艣膰 odprowadzania dymu powsta艂ego w procesie spalania paliw sta艂ych, zgodnie z za艂o偶onymi warunkami.

搂261. Kana艂y i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny by膰 utrzymywane w stanie technicznym zapewniaj膮cym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.
2. W okresie u偶ytkowania kana艂贸w i przewod贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1, nale偶y zapewnia膰:
1) ich dro偶no艣膰 oraz szczelno艣膰,
2) realizacj臋 planu remont贸w przez osoby posiadaj膮ce kwalifikacje, o kt贸rych mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane.
3) nadz贸r nad realizacj膮 rob贸t konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadz贸r nad wykonawstwem us艂ug zwi膮zanych z realizacj膮 zalece艅 wynikaj膮cych z okresowych kontroli w lokalach,
4) realizacj臋 zalece艅 pokontrolnych wydawanych przez upowa偶nione organy kontroli i nadzoru,
5) w razie uzasadnionej potrzeby 鈥 kontrol臋 stanu technicznego tych kana艂贸w i przewod贸w.

搂27Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kana艂ach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu wymaga wcze艣niejszego uzyskania zgody w艂a艣ciciela budynku.Kompletny tekst rozporz膮dzeniaRozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunk贸w technicznych jakim musz膮 odpowiada膰 budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.)Rozdzia艂 5
Przewody kominowe
搂140
1. Przewody (kana艂y) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w 艣cianach budynku, w obudowach, trwale po艂膮czone z konstrukcj膮 lub stanowi膮ce konstrukcje samodzielne, powinny mie膰 wymiary przekroju, spos贸b prowadzenia i wysoko艣膰, stwarzaj膮ce potrzebny ci膮g zapewniaj膮cy wymagan膮 przepustowo艣膰, oraz spe艂niaj膮ce wymagania zawarte w Polskich Normach dotycz膮cych wymaga艅 technicznych dla przewod贸w kominowych oraz projektowania komin贸w.
2. Przewody kominowe powinny by膰 szczelne i spe艂nia膰 warunki okre艣lone w 搂 266.

搂 2661. Przewody spalinowe i dymowe powinny by膰 wykonane z materia艂贸w niepalnych.
2. Przewody lub obudowa przewod贸w spalinowych i dymowych powinny spe艂nia膰 wymagania okre艣lone w Polskiej Normie dotycz膮cej bada艅 ogniowych ma艂ych komin贸w.
3. Dopuszcza si臋 wykonanie obudowy, o kt贸rej mowa w ust. 2, z ceg艂y pe艂nej grubo艣ci 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewn臋trznym tynkiem lub spoinowaniem.
4. Mi臋dzy wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbli偶szym skrajem korony drzew doros艂ych nale偶y zapewni膰 zachowanie odleg艂o艣ci co najmniej 6 m, z zastrze偶eniem 搂 271 ust. 8.

搂141Zabrania si臋 stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewod贸w spalinowych i dymowych, z zastrze偶eniem 搂 174 ust. 3,
2) zbiorczych przewod贸w wentylacji grawitacyjnej,
3) indywidualnych wentylator贸w wyci膮gowych w pomieszczeniach, w kt贸rych znajduj膮 si臋 wloty do przewod贸w spalinowych.

搂1421. Przewody kominowe powinny by膰 wyprowadzone ponad dach na wysoko艣膰 zabezpieczaj膮c膮 przed niedopuszczalnym zak艂贸ceniem ci膮gu.
2. Wymaganie ust. 1 uznaje si臋 za spe艂nione, je偶eli wyloty przewod贸w kominowych zostan膮 wyprowadzone ponad dach w spos贸b okre艣lony Polsk膮 Norm膮 dla komin贸w murowanych.
3. Dopuszcza si臋 wyprowadzanie przewod贸w spalinowych od urz膮dze艅 gazowych z zamkni臋t膮 komor膮 spalania bezpo艣rednio przez 艣ciany zewn臋trzne budynk贸w, przy zachowaniu warunk贸w okre艣lonych w 搂 175.

搂 1751. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urz膮dze艅 gazowych z zamkni臋t膮 komor膮 spalania mog膮 by膰 wyprowadzone przez zewn臋trzn膮 艣cian臋 budynku, je偶eli urz膮dzenia te maj膮 nominaln膮 moc ciepln膮 nie wi臋ksz膮 ni偶:
1) 21 kW 鈥 w wolno stoj膮cych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW 鈥 w pozosta艂ych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewod贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdowa膰 si臋 wy偶ej ni偶 2,5 m ponad poziomem terenu.

搂1431. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obci膮偶enia wiatrem, okre艣lonych Polskimi Normami, nale偶y stosowa膰 na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczaj膮ce przed odwr贸ceniem ci膮gu, przy zachowaniu wymaga艅 搂 146 ust.1.
2. Nasady kominowe, o kt贸rych mowa w ust. 1, nale偶y r贸wnie偶 stosowa膰 na innych obszarach, je偶eli wymagaj膮 tego po艂o偶enie budynk贸w i lokalne warunki topograficzne.
3. Wymagania ust. l i 2 nie dotycz膮 palenisk i kom贸r spalania z mechanicznym pobudzaniem odp艂ywu spalin.

搂1441. 艢ciany, w kt贸rych znajduj膮 si臋 przewody kominowe, mog膮 by膰 obci膮偶one stropami, pod warunkiem spe艂nienia wymaga艅 dotycz膮cych bezpiecze艅stwa konstrukcji, a tak偶e je偶eli nie spowoduje to nieszczelno艣ci lub ograniczenia 艣wiat艂a przewod贸w.
2. Trzon贸w kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie mo偶na obci膮偶a膰 stropami ani te偶 uwzgl臋dnia膰 ich w obliczeniach jako cz臋艣ci tej konstrukcji.

搂1451. Trzony kuchenne i kot艂y grzewcze na paliwo sta艂e oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkni臋tym wk艂adem kominkowym o wielko艣ci otworu paleniska kominka do 0,25 m2 mog膮 by膰 przy艂膮czone wy艂膮cznie do w艂asnego, samodzielnego przewodu dymowego, posiadaj膮cego co najmniej wymiary 0,14 x 0,14 m lub 艣rednic臋 0,15 m, a w przypadku trzon贸w kuchennych typu restauracyjnego oraz komink贸w o wi臋kszym otworze paleniskowym 鈥 co najmniej 0,14 x 0,27 m, przy czym dla wi臋kszych przewod贸w o przekroju prostok膮tnym nale偶y zachowa膰 stosunek wymiar贸w bok贸w 3:2.
2. Piece na paliwo sta艂e, posiadaj膮ce szczelne zamkni臋cie, mog膮 by膰 przy艂膮czone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m lub 艣rednicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania r贸偶nicy poziomu w艂膮czenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzy艂膮czania wi臋cej ni偶 3 piec贸w do tego przewodu.
3. Piece, o kt贸rych mowa w ust. 2, usytuowane na najwy偶szej kondygnacji powinny by膰 przy艂膮czone do odr臋bnego przewodu dymowego.
4. Przy艂膮czenia urz膮dze艅 gazowych do przewod贸w spalinowych powinny odpowiada膰 warunkom okre艣lonym w 搂 174 i 175.

搂 1741. Grzewcze urz膮dzenie gazowe, jak kot艂y, ogrzewacze pomieszcze艅, grzejniki wody przep艂ywowej, niezale偶nie od ich obci膮偶e艅 cieplnych, powinny by膰 po艂膮czone na sta艂e przewodami z indywidualnymi kana艂ami spalinowymi, z zachowaniem wymaga艅 Polskich Norm dotycz膮cych poszczeg贸lnych typ贸w urz膮dze艅 gazowych.
2. Przewody i kana艂y spalinowe odprowadzaj膮ce spaliny od urz膮dze艅 gazowych na zasadzie ci膮gu naturalnego powinny posiada膰 przekroje wynikaj膮ce z oblicze艅 oraz zapewnia膰 podci艣nienie ci膮gu w wysoko艣ci odpowiedniej dla typu urz膮dzenia i jego mocy cieplnej.
3. Dopuszcza si臋 stosowanie zbiorczych przewod贸w system贸w powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urz膮dzeniami z zamkni臋t膮 komor膮 spalania, wyposa偶onymi w zabezpieczenia przed zanikiem ci膮gu kominowego.
4. Dopuszcza si臋 stosowanie indywidualnych przewod贸w powietrznych i spalinowych jako zestawu wyrob贸w s艂u偶膮cych do doprowadzenia powietrza do urz膮dzenia gazowego i odprowadzenia spalin na zewn膮trz.
5. Dopuszcza si臋 w pomieszczeniu kot艂owni przy艂膮czenie kilku kot艂贸w do wsp贸lnego kana艂u spalinowego w przypadku:
1) kot艂贸w pobieraj膮cych powietrze do spalania z pomieszczenia, pod warunkiem zastosowania skrzyniowego przerywacza ci膮gu lub wyposa偶enia kot艂贸w w czujniki zaniku ci膮gu kominowego wy艂膮czaj膮cych r贸wnocze艣nie wszystkie kot艂y,
2) wykonania dla kot艂贸w z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym ni偶 1,6 sumy przekroj贸w przewod贸w odprowadzaj膮cych spaliny z poszczeg贸lnych kot艂贸w, a tak偶e wyposa偶enie wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku ci膮gu kominowego, wy艂膮czaj膮cego r贸wnocze艣nie wszystkie kot艂y.
6. Przewody i kana艂y spalinowe, odprowadzaj膮ce spaliny od kot艂贸w, powinny by膰 dostosowane do warunk贸w pracy danego typu urz膮dze艅 oraz spe艂nia膰 wymagania okre艣lone w Polskiej Normie dotycz膮cej kot艂贸w grzewczych wodnych.
7. Przewody i kana艂y spalinowe odprowadzaj膮ce spaliny od urz膮dze艅 gazowych, z wy艂膮czeniem kot艂贸w, powinny spe艂nia膰 nast臋puj膮ce wymagania:
1) przekroje poprzeczne przewodu, a tak偶e kana艂u spalinowego powinny by膰 sta艂e na ca艂ej d艂ugo艣ci,
2) d艂ugo艣膰 pionowych przewod贸w spalinowych powinna by膰 nie mniejsza ni偶 0,22 m, a przewod贸w poziomych u艂o偶onych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urz膮dzenia 鈥 nie wi臋ksza ni偶 2 m,
3) d艂ugo艣膰 kana艂u spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do kraw臋dzi wylotu kana艂u nad dachem powinna by膰 nie mniejsza ni偶 2 m,
4) wyloty kana艂贸w spalinowych, je偶eli wynika to z warunk贸w pracy urz膮dze艅, powinny by膰 zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do ilo艣ci spalin, d艂ugo艣ci odcink贸w pionowych, po艂o偶enia w okre艣lonej strefie wiatrowej i warunk贸w lokalnych.
8. Dopuszcza si臋 instalowanie przepustnic w przewodach odprowadzaj膮cych spaliny z poszczeg贸lnych urz膮dze艅, je偶eli ich dzia艂anie nie zak艂贸ca przep艂ywu spalin.
9. Urz膮dzenia gazowe wyposa偶one w palniki nadmuchowe powinny by膰 po艂膮czone przewodami z kana艂ami spalinowymi, kt贸rych przekroje nale偶y dobiera膰 z uwzgl臋dnieniem nadci艣nie艅 wyst臋puj膮cych w komorach spalania tych urz膮dze艅.
10. Nad urz膮dzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem spalin do pomieszczenia nale偶y umieszcza膰 okapy odprowadzaj膮ce te spaliny do kana艂贸w spalinowych, przy czym dla urz膮dze艅 o mocy cieplnej wi臋kszej ni偶 30 kW nale偶y instalowa膰 czujniki, wy艂膮czaj膮ce urz膮dzenie w przypadku zaniku ci膮gu kominowego.

搂 1751. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urz膮dze艅 gazowych z zamkni臋t膮 komor膮 spalania mog膮 by膰 wyprowadzone przez zewn臋trzn膮 艣cian臋 budynku, je偶eli urz膮dzenia te maj膮 nominaln膮 moc ciepln膮 nie wi臋ksz膮 ni偶:
1) 21 kW 鈥 w wolno stoj膮cych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW 鈥 w pozosta艂ych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewod贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdowa膰 si臋 wy偶ej ni偶 2,5 m ponad poziomem terenu.
3. Odleg艂o艣膰 mi臋dzy wylotami przewod贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1, powinna by膰 nie mniejsza ni偶 3 m, a odleg艂o艣膰 tych wylot贸w od najbli偶szej kraw臋dzi okien i ryzalit贸w przes艂aniaj膮cych nie mniejsza ni偶 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza si臋 nominalnej mocy cieplnej urz膮dze艅 z zamkni臋t膮 komor膮 spalania, od kt贸rych indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe s膮 wyprowadzone przez zewn臋trzn膮 艣cian臋 budynku, je偶eli odleg艂o艣膰 tej 艣ciany od granicy dzia艂ki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od 艣ciany innego budynku z oknami nie mniej ni偶 12 m, a tak偶e je偶eli wyloty przewod贸w znajduj膮 si臋 wy偶ej ni偶 3 m ponad poziomem terenu.

搂1461. Wyloty przewod贸w kominowych powinny by膰 dost臋pne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzgl臋dnieniem przepis贸w 搂 308.
2. Przewody spalinowe i dymowe powinny by膰 wyposa偶one, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku wyst臋powania spalin mokrych 鈥 tak偶e w uk艂ad odprowadzania skroplin.

搂3081. W budynkach o dw贸ch lub wi臋cej kondygnacjach nadziemnych nale偶y zapewni膰 wyj艣cie na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umo偶liwiaj膮ce dost臋p na dach i do urz膮dze艅 technicznych tam zainstalowanych.
2. W budynkach wysokich (W) i wysoko艣ciowych (WW) wyj艣cia, o kt贸rych mowa w ust. 1, nale偶y zapewni膰 z ka偶dej klatki schodowej.

Przewi艅 do g贸ry